กรณีตาย (เสียชีวิต) ประกันสังคม | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ประกันสังคมกรณีเสียชีวิต

กรณีตาย (เสียชีวิต) ประกันสังคม | ข่าวทั่วไปรายวัน

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” align=”center” text_color=”#000000″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button]

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันสังคมกรณีเสียชีวิต หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://queenj-ent.com/ การกระทำ

กรณีตาย (เสียชีวิต) ประกันสังคม และรูปภาพที่เกี่ยวข้องประกันสังคมกรณีเสียชีวิต

กรณีตาย (เสียชีวิต) ประกันสังคม
กรณีตาย (เสียชีวิต) ประกันสังคม

ประกันสังคมกรณีเสียชีวิต และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.sso.go.th กรณีเสียชีวิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ 1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยมิได้เกิดจากการทำงาน เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 1 เดือนภายใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิตทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือยอมให้ผู้อื่นสร้างผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้แก่ 1. ค่างานศพ 50,000 บาท จ่ายให้กับผู้จัดการศพ ผู้จัดการศพคือใคร? (ก) บุคคลที่ผู้เอาประกันภัยมีหนังสือเป็นผู้จัดการศพและเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน (ค) บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้จัดการศพ 2. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยที่จะจ่ายให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนทำหนังสือแจ้งว่าตนมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยทำ ไม่มีข้อความเป็นหนังสือให้เฉลี่ยให้สามี ภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนเงินเท่ากัน ดังนี้ 1. กรณีก่อนเสียชีวิต หากผู้เอาประกันภัยได้ส่งเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 120 เดือน โดยให้จ่ายเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน ขึ้นไป ให้จ่ายเบี้ยเลี้ยงเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิต ได้แก่ บุคคลที่ผู้ประกันตนได้เขียนหนังสือแจ้งว่าตนมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่มีข้อความเป็นหนังสือ ให้จ่ายให้แก่สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของผู้เอาประกันภัยในจำนวนเท่ากัน * กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ทายาทที่มีสิทธิ์สามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีชราภาพภายใน 2 ปี (ดูรายละเอียดกรณีชราภาพ) หลักฐานประกอบการยื่นคำขอเงินทดแทนกรณีเสียชีวิต กรณีค่าใช้จ่ายงานศพ 1. แบบคำขอค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต (สส. 2-01) 2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้บริหารงานศพ พร้อมต้นฉบับ 3. หลักฐาน จากเมรุหรือมัสยิดที่แสดงว่าเขาเป็นผู้จัดการศพ 4. สำเนาใบมรณะบัตรพร้อมต้นฉบับ 5. สำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากธนาคารออมสินพร้อมชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีรับเงินทางธนาคาร) ผ่านบัญชีธนาคารของผู้จัดการศพ 11 ธนาคาร ดังนี้ 1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4) ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท จ ากัด (มหาชน) 5) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 6) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 7) ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด 10) ธนาคารออมสิน 11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีขอรับเงินอุดหนุน 1. แบบขอรับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิต (ปพ.2-01) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง 3. สำเนา ทะเบียนสมรสของผู้เอาประกันภัยและบิดามารดาของผู้ตาย (ถ้ามี) 4. สำเนาสูติบัตรของเด็กหรือสำเนาทะเบียนบ้านของเด็กกรณีไม่มีสูติบัตร รับเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี) มอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับแทน 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาต้นฉบับของทนายความและทนายความ 3. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคม 4. การยื่นคำขอค่าใช้จ่ายงานศพ สามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในเขตกระทรวงสาธารณสุข) เพื่อยื่นคำร้อง กรอกแบบฟอร์ม สส. 2-01 พร้อมลายเซ็น แล้วยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือสมัครทางไปรษณีย์พร้อมหลักฐานครบถ้วน 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติหลักฐาน 3. สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 4. การพิจารณาคำสั่งจ่ายเงิน 1. เงินสด/เช็ค (ผู้มีสิทธิรับเงินเอง) หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปรับแทน) 2. ส่งธนาณัติให้ผู้มีสิทธิ 3. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามบัญชีของผู้ขอ (กรณีรับเงินจากธนาคาร) ผ่านบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย 11 ธนาคารด้านบน.

See also  ระลึกถึงเก้าปี • คุณเบื๊อก | 14 พ.ย. 64 | THE GHOST RADIO | บก ปอท
See also  ศาสนาประจำชาติ | ข้อคิดรอบตัว | EP 301 | 19-10-62 | ThanavuddhoStory | ศาสนาประจำชาติ

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ queenj-ent.com
แบ่งปันที่นี่

See also  ผลเสียของการใช้ปูนขาวปรับสภาพดิน ที่หลายคนยังไม่รู้ ดาว บ้านนามาบอกจ้า | ผล เสีย

#กรณตาย #เสยชวต #ประกนสงคม.

ประกันสังคม,สำนักงานประกันสังคม,ตาย,เสียชีวิต,ค่าทำศพ,ฌาปณกิจ,ฌาปณกิจสงเคราะห์,เงินสงเคราะห์,กระทรวงแรงงาน.

กรณีตาย (เสียชีวิต) ประกันสังคม.

ประกันสังคมกรณีเสียชีวิต.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ ประกันสังคมกรณีเสียชีวิต ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

21 thoughts on “กรณีตาย (เสียชีวิต) ประกันสังคม | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ประกันสังคมกรณีเสียชีวิต”

 1. ผู้ประกันตนเสียชีวิต มีพี่น้อง2คนไม่มีทะเบียนสมรส สิทธิ์จึงตกไปอยู่กับ พ่อ แม่
  แต่ พ่อแม่ ทิ้งไปตั้งแต่ยังไม่ถึง3เดือน ตรวจสอบทะ้บียนราษ ก็ไม่เจอ แบบนี้ เงินสงเคราะห์การตาย ก็จะไม่มีทางได้หรอคะ

  Reply
 2. นี่น้องสาวตาย 4พย63
  ตอนนี้. ได้ ค่าทำศพและเงินสงเคราะห์การตาย ได้แล้ว ยังเงินก้อนสุดท้าย ยังไม่ได้เกือบ3เดือนแล้ว

  Reply
 3. อยากทราบว่าเราจะได้เงินสมทบชรารึเปล่าหากกรณีเสียชีวิตก่อนนะครับ

  Reply
 4. รบกวนสอบถามครับ ถ้ากรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน จะไม่ได้เงินส่วนนี้หรือครับ ที่ว่าให้เบิกจากกองทุนเงินทดแทน ไปเบิกที่ไหนครับ? ขอบคุณครับ

  Reply
 5. กรณีส่งม.33แล้วเกิดอุบัติเหตุในการทำงานจนทำไห้พิการ แล้วเราก้ได้รับเงินบำเหน็จเรียบร้อย ต่อจากนั้นก้ไม่ได้ส่งประกันสังคมต่อ ต่อมาเสียชีวีตเราจะได้เงินค่าทำศพจากประกันสังคมใหมค่ะ

  Reply
 6. ในกรณีจ่ายมาแล้วเกิน200เดือนแต่เป็นลุกจ้างรายวันค่าแรง650 ต่อวันจะได้เท่าไรครับ

  Reply
 7. ทำงานส่งประกันสังคมมา17ปีและตอนนี้ไม่ได้ส่งประกันสังคมมา3ปีคือไม่ได้ทำงาน ถ้าเสียชีวิตทาญาตจะได้เงินไหมครับHR

  Reply
 8. เคยส่งมาแล้ว3-5ปี​ แล้วหยุดส่งลาออกงานไปเป็นปี แล้วเสียชีวิตกรณี​นี้ สามารถเบิกค่าอะไรได้บ้างครับ

  Reply
 9. กรณีไม่ได้ทำงานแล้วเลิกส่งจะได้รับเงินชดเชยไหมค่ะ(เสียชีวิต)

  Reply
 10. ขอสอบถามหน่อยครับ กรณีของผมคือ พ่อเสียครับ ผู้รับสิทธิมี 3 คนครับ แต่มี1 คนไม่ยอมเซ็น เลยทำไห้อีก2 คน ไม่สามารถรับเงินในส่วนนี้ได้ หัวเด็ดตีนขาดไงเขาก็ไม่เซ็น คำถามคือ จะพอดำเนินการอย่างไรได้บ้าง เพื่อที่จะได้รับเงินในส่วนนี้ครับ ปล. คือพ่อกับแม่แยกทางกันครับ แต่ไม่ได้จดทะเบียนอย่าร้าง ผู้รับสิทธิตอนนี้ก็จะมี ผมเป็นบุตร และปู่ แล้วก็แม่ สาเหตุคือ แม่ไม่ลงรอยกับทางบ้านปู่ แล้วก็ผมด้วย พอจะทำอย่างไรได้บ้างครับ ขอบคุณครับ

  Reply
 11. ได้รับเงินชราภาพแล้วแต่เมื่อเสียชีวิตลง มีการอนุเคราะจากประกันสังคมอย่างไรบ้างครับข้อนี้ยังไม่เห็นมีใครพูดถึง

  Reply
 12. คนที่มีประกันสังคมและฆ่าตัวตายประกันสังคมจ่ายไหมครับ

  Reply
 13. ถ้าขาดส่งเกินหกเดือนติดต่อขอรับเงินชราภาพได้มั้ยครับส่งเกิน180เดือนครับ

  Reply
 14. สอบถามครับกรณีอายุเกิน 55 ปียังไม่ได้ไปขึ้นรับเงินชราภาพแล้วเสียชีวิตจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างครับจากประกันสังคมครับ

  Reply

Leave a Comment